Regulamin

Załącznik do
Zarządzenia Nr 67/2020
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 8 lipca 2020 roku

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKIEGO CENTRUM WSPARCIA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym określającym zasady działalności Akademickiego Centrum Wsparcia, zwanego dalej ACW, powołanego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A046/18 „Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie”.
2. Celem głównym działalności ACW jest zapewnienie systemowego i kompleksowego wsparcia studentów/ek i doktorantów/ek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (zwany dalej: UWM), znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z różnego rodzaju dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami mającymi wpływ na dobrostan psychiczny i fizyczny czy utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.
3. Student/ka lub doktorant/tka wyrażający wolę skorzystania ze wsparcia oferowanego przez ACW w postaci konsultacji indywidualnych lub/i zajęć grupowych/warsztatowych jest zobowiązany zapoznać się i stosować do niniejszego regulaminu.
4. Regulamin ACW obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w ACW oraz studentów/ek lub doktorantów/ek korzystających z form wsparcia oferowanych przez ACW.

§ 2
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1. Działalność ACW skierowana jest do studentów/ek studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz do uczestników Szkoły Doktorskiej UWM.
2. Zakres działalności ACW obejmuje:

 1.    poradnictwo, doradztwo, konsultacje indywidualne psychologiczne, socjoterapeutyczne, rozwojowe;
 2.    zapewnienie podstawowej opieki w kryzysie psychologicznym w ramach zastosowania odpowiednich interwencji;
 3.    spotkania grupowe, warsztaty socjoterapeutyczne, treningi interpersonalne;
 4.    psychoedukację, profilaktykę zdrowia psychicznego;
 5.    uczestnictwo w organizacji eventów, seminariów, konferencji, promujących wszelkie działania zmierzające do wyrównywania szans, zwiększenia dostępności czy niwelacji barier w społeczności akademickiej i poza nią.

3. ACW będzie współpracować z innymi jednostkami akademickimi świadczącymi usługi w zakresie psychoedukacji, profilaktyki, wsparcia w kryzysach, sytuacjach trudnych.

§ 3
STRUKTURA AKADEMICKIEGO CENTRUM WSPARCIA

1. Pracą ACW kieruje Koordynator ACW.
2. Zespół ACW składa się z Koordynatora ACW, psychologów, terapeutów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, trenerów interpersonalnych; streetworkera oraz pracownika pierwszego kontaktu. Wszyscy członkowie zespołu ACW posiadają umiejętności i przygotowanie zawodowe niezbędne do świadczenia oferowanych usług.

§ 4
SPOSÓB UDZIELANIA WSPARCIA

1. Korzystanie ze wsparcia w ramach usług świadczonych w ACW jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Wsparcie w postaci spotkań indywidualnych oraz grupowych świadczona w ramach działalności ACW nie jest leczeniem ani terapią. Osoba udzielająca wsparcia nie udziela porad z zakresu medycyny (nie wypisuje recept, nie diagnozuje osoby objętej wsparciem).

3. Wsparcie w postaci spotkań indywidualnych oraz grupowych prowadzone jest przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji usług świadczonych przez ACW.
4. Osoby korzystające ze wsparcia świadczonego przez ACW muszą spełnić następujące kryteria:

 1.  posiadanie aktywnego statusu studenta/tki UWM (studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) lub uczestnika Szkoły Doktorskiej UWM;
 2.  zgłoszenie potrzeby udzielenia wsparcia poprzez rejestrację osobistą w biurze ACW, telefoniczną pod numerem wskazanym poprzez oficjalny kanał informacji lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres biura ACW;
 3.  uzupełnienie Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z podpisaniem niezbędnych oświadczeń.

5. Student/ka lub doktorant/tka zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego lub mailowego o niemożności przyjścia na umówione spotkanie w terminie nie późniejszym niż jeden dzień przed planowanym spotkaniem.
6. Dane zawarte w Karcie Wsparcia (Załącznik nr 2) w postaci kodu uczestnika, liczby udzielonych porad, daty i formy wsparcia (konsultacja indywidualna/warsztat grupowy) przetwarzane będą wyłącznie do celów sprawozdawczych niezbędnych do rozliczenia realizacji projektu.

7. Wszystkie dane i informacje uzyskane w związku ze świadczoną pomocą w ramach ACW oraz dokumentacja z tym związana, objęte są tajemnicą – z wyjątkiem informacji niezbędnych do realizacji projektu, o których mowa w §4, ust. 6.

8. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne wówczas, gdy:

 1. występuje lub może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa odbiorcy wsparcia lub innych osób;
 2. zachowanie tajemnicy zawodowej może prowadzić do naruszenia prawa;
 3. ujawnienie poufnych informacji innej osobie lub instytucji jest niezbędne w procesie terapii i/lub leczenia.

9. Podczas spotkań indywidualnych oraz zajęć grupowych specjalista realizujący usługę wsparcia może zarekomendować wizytę u lekarza psychiatry, kontakt z placówką psychiatryczną, placówką służby zdrowia, poradnią psychologiczną lub inną jednostką specjalistyczną.
10. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia studenta/doktoranta korzystającego z usług ACW, pracownicy ACW mogą poinformować o tym odpowiednie instytucje.
11. Wsparcie w ramach spotkań indywidualnych jak i grupowych nie będzie udzielane:

 1. osobom, które nie podpisały oświadczeń zawartych w Karcie Zgłoszenia;
 2. studentom/doktorantom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także agresywnym lub stwarzającym zagrożenie dla otoczenia.

12. UWM, w tym ACW, nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne (własne) interpretacje informacji zgromadzonych w ramach wsparcia udzielanego przez specjalistów w ramach działalności ACW.

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora ACW.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.