Zadania komisji

Do zadań Komisji ds. Równości Szans należy między innymi:

1) Współpraca z Rzecznikiem,

2) Opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,

3) Wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,

4) Inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej,

5) Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do społeczności akademickiej,

6) Inicjowanie działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,

7) Przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,

8) Opiniowanie innych procedur i praktyk w zakresie zadań należących do Komisji,

9) Wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.