Zadania zespołu

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) kreowanie polityki równości szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,  

2) wspieranie działań podejmowanych przez Rzecznika ds. Równości Szans, 

3) wypracowanie standardów komunikowania potrzeb związanych z dostępnością i równością szans,

4) wypracowanie rozwiązań zapewniających dostępność Uczelni.