Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności "Żagiel Możliwości"

„Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Żagiel Możliwości.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Braki w funkcjonalnościach są częściowo zrekompensowane wtyczką "UserWay", która znajduje się w prawym górnym rogu. Najważniejsze atrybuty alt zostały wypełnione.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Eliza Popławska-Jodko.
 • E-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl
 • Telefon: +48 89 524 56 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Mateusz Dampc
 • Adres: ul. R. Prawocheńskiego 3, 10-720 Olsztyn, pokój nr 5, parter
 • E-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
 • Telefon: 511 863 274

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mapa - przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Biuro Projektu:

Centrum Badań i Projektów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn)

Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • Budynek dwupiętrowy. Wejście do budynku przez drzwi o szerokości skrzydła 100 cm, próg w drzwiach 3 cm. Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami od strony Prawocheńskiego 9, gdzie znajduje się pochylnia. Drugie wejście do budynku od strony parkingu (za budynkiem) również dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku dostępne są 2 windy. Biuro projektu zlokalizowane na parterze od strony ul. Prawocheńskiego 9.
 • Wejście do biura projektu drzwi wejściowe o szerokości skrzydła 90 cm
 • Toaleta w budynku dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe do toalety o szerokości skrzydła 90 cm
 • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością od strony ul. Oczapowskiego 4 lub na parkingu za budynkiem, w którym zlokalizowane jest biuro projektu