Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.  

 

II. Inspektor Ochrony Danych: 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować  w sprawach ochrony swoich danych osobowych  i realizacji praw przez formularz kontaktowy na stronie: www.uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz  oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109, 10-719 Olsztyn.  

 

III. Cele i podstawy przetwarzania: 

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody dane osobowe, w tym dane szczególnych kategorii, będą przetwarzane w celu uczestnictwa w projekcie: „Żagiel możliwości - model dostępności UWM w Olsztynie”. 

 

IV. Kategorie przetwarzanych danych: 

Imię i nazwisko, PESEL, płeć, informacja o niepełnosprawności, stopień i rodzaj niepełnosprawności, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. 

 

V. Odbiorca danych: 

Z zachowaniem środków bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych, Państwa dane osobowe zostaną udostępnione Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem sprawozdawczym z projektu.  

 

VI. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia projektu

 

VII. Przysługujące prawa:  

  1. dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

  1. sprostowania danych, 

  1. usunięcia danych, 

  1. ograniczenia przetwarzania danych,  

  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

  1. przenoszenia danych, 

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W celu realizacji wymienionych praw, przysługujące żądanie można zgłosić Inspektorowi Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: www.uwm.edu.pl/daneosobowe zamieszczono przewidziane ku temu procedury. 

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w projekcie. Jeżeli nie podadzą Państwo danych, odmówimy Państwu udziału w projekcie. 

 

IX. Informacja o źródle danych osobowych 

Dane osobowe osób wskazanych w sekcji 3. formularza pochodzą od uczestnika projektu. Są one przetwarzane na tych samych zasadach, co dane osobowe uczestnika z wyjątkiem kategorii danych osobowych, ograniczonych do: imienia, nazwiska, tel. kom. oraz stopnia pokrewieństwa.