Logo nr.1 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.2 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.3 do programu Żagiel MożliwościLogo nr.4 do programu Żagiel Możliwości

Modyfikacja Kierunku Budownictwo Studia II Stopnia

Mając na uwadze zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie (m.in. zwiększająca się liczba osób ze szczególnymi potrzebami, starszych oraz zwiększające się znaczenie tzw. silver economy), wzrasta społeczna potrzeba na projektowanie uniwersalne. W związku z tym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa zaplanowano modyfikację na kierunku Budownictwo (II stopień) poprzez wprowadzenie nowego przedmiotu: Projektowanie uniwersalne.

Treści kształcenia: Podstawy projektowania architektonicznego i urbanistycznego pojęcie funkcjonalności i dostępności przestrzeni zurbanizowanej. Kształtowanie architektury z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i likwidacja barier architektonicznych. Ergonomia w projektowaniu obiektów budowlanych i ich otoczenia. Problemy funkcjonalne osób z niepełnosprawnościami w projektowaniu architektury mieszkaniowej. Kształtowanie obiektów użyteczności publicznej pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach istniejących i problemy projektowe.

Efekty kształcenia: osoba studiująca w trakcie realizacji zajęć zdobędzie wiedzę z zakresu kształtowania przestrzeni pod kątem przystosowania dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz pozna zasady projektowania obiektów kubaturowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo osoba studiująca zdobędzie wiedzę z zakresu norm i wytycznych do projektowania funkcjonalnych budynków i ich otoczenia.

W celu ułatwienia osobom studiującym przygotowania prac dyplomowych, a także poszerzania wiedzy fachowej planowany jest zakup 10 pozycji książkowych dotyczących projektowania uniwersalnego. 

Aby zrealizować pełne treści programowe oraz poszerzyć wiedzę studentów na temat projektowania uniwersalnego planowana jest wizyta studyjna w Niemczech w Uniwersytecie, który w pełni wdraża ideę projektowania uniwersalnego (architektura i usługi).